ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ
GRUP D’ESTUDIS POLITICS

I. DENOMINACIÓ, OBJECTE, DURADA I DOMICILI

ARTICLE 1r

Es constitueix a Barcelona una associació amb la denominació de “Grup d’Estudis Polítics”.

Tal associació es regirà per aquests estatuts, per la llei d’associacions de 24 de desembre de 1964 i altres disposicions legals aplicables.

ARTICLE 2n

El GRUP D’ESTUDIS POLITICS serà una associació sense fins lucratius i no es podrà transformar mai, directa o indirectament en un partit polític.

La seva finalitat serà:

 1. Recolzar la tasca fonamental del Parlament de Catalunya, de la Generalitat, dels Organismes públics, regionals i nacionals i, dels Organismes de l’Estat.
 2. Estudiar, ponderar, valorar, aprofundir i difondre, a nivell comprensiu de tots els ciutadans, els projectes i lleis que es promulguin a les Corts Generals, Parlament de Catalunya, Generalitat i en tots aquells organismes que, directa o indirectament, tinguin alguna incidència dins dels sectors socioculturals i socioeconòmics de Catalunya.
 3. Estudiar comparativament tota la legislació dels Ens autonòmics, així com trobar i proposar possibles solucions que serveixin de base d’equiparació o punt de referència tant en el pla nacional com europeu o mundial, a més d’oferir nous projectes de desenvolupament i reestructuració.
 4. Constituir un mitjà de relació i comunicació entre totes les organitzacions i institucions polítiques, econòmiques, sindicals i cíviques i, establir relació amb tots aquells centres parlamentaris i de l’Estat.
 5. Promoure i estimular l’interès del ciutadà cap als problemes públics.
 6. Preparar ciutadans responsables i conscients per participar amb fonament i coneixement de causa en partits polítics, organitzacions sindicals i, si arriba el cas, per assumir funcions representatives en organismes públics i privats, pel que es desenvoluparan sistemàticament uns programes d’estudi i d’actuació que consistiran en col·loquis, debats, taules rodones, conferències, intervius, rodes de premsa, ràdio i televisió i altres mitjans semblants.
 7. A més dels mitjans expressats, el GRUP D’ESTUDIS POLITICS podrà comptar amb publicacions, periòdiques o no, assessorament i qualsevol altre sistema de difusió.
 8. D’una manera especial, el GRUP D’ESTUDIS POLITICS tindrà cura de crear ponències permanents d’investigació, desenvolupament i treball amb la finalitat d’analitzar de manera sistemàtica tot el que esdevé al Parlament i Govern, o en cadascuna de les conselleries o ministeris i, estudiar i exposar, a priori, les seves conclusions sobre problemàtiques definides, dins de les responsabilitats jurídiques de les actuals reglamentacions.

ARTICLE 3r

El GRUP D’ESTUDIS POLITICS es constitueix per un període de temps il·limitat, amb l’única excepció que, pel seu context general, podrà ampliar i remodelar el contingut secundari d’aquests estatuts sempre que els seus objectius d’expansió ho aconsellin i reuneixin els requisits necessaris d’adaptació als projectes fundacionals.

ARTICLE 4t

L’àmbit territorial de l’Associació serà el de la Comunitat Autònoma de Catalunya, amb la facultat d’establir delegacions en totes les seves comarques. El domicili social es fixa a Barcelona, carrer Aribau 318, planta 6a, amb possibilitat de canviar-lo per acord de la Junta Directiva.

II. SOCIS

ARTICLE 5è

Inicialment formaran part de l’Associació els signants en qualitat de socis fundadors. Aquesta mateixa consideració tindran els que s’integrin en la mateixa amb anterioritat a la data del deu d’abril del present any.

Tindran la condició de socis les persones majors d’edat amb capacitat jurídica d’obrar, que demanin ser-ho i que siguin admesos com a tals. És competència de la Junta Directiva l’admissió de nous socis a proposta de dos socis fundadors, o de dos socis amb més d’un any d’antiguitat. La Junta Directiva no podrà acceptar qualsevol petició d’ingrés que no s’ajusti als principis indicats en l’Acta fundacional.

ARTICLE 6è

El soci té dret a beneficiar-se de totes les activitats que es realitzin i de totes les publicacions que s’editin; té dret a elegir i a ser elegit per ocupar els diferents càrrecs directius a escollir en el si de l’Assemblea General i, a la participació amb vot i veu en les Assemblees Generals.

ARTICLE 7è

El fet de formar part de l’Associació comportarà l’obligació d’acceptar i acatar les disposicions d’aquests estatuts i de complir els acords que en l’esfera de les seves respectives competències adoptin l’Assemblea General i la Junta Directiva.

ARTICLE 8è

La condició de soci es perdrà per:

 1. Renúncia de l’interessat
 2. Incompliment reiterat del pagament de les quotes assignades.
 3. Contradicció de les seves activitats amb els principis i finalitats d’aquesta Associació a judici de la Junta Directiva.

III. FONS SOCIAL

ARTICLE 9è

Les despeses de l’Associació es cobriran mitjançant el pagament, per part dels associats, de la quota ordinària, l’import de la qual serà fixada per l’Assemblea General Ordinària.

ARTICLE 10è

L’Assemblea General Extraordinària, especialment convocada a tal efecte, podrà acordar la implantació de quotes amb caràcter provisional i extraordinari per tal d’afrontar les despeses d’activitats especialment aprovades per les dites Assemblees. El seu pagament serà obligatori per part de tots els associats, sempre que hagin estat aprovats per l’esmentada Assemblea.

ARTICLE 11è

Les fonts d’ingressos de l’Associació seran:

 1. L’import de les quotes.
 2. Les donacions a títol gratuït en la quantia i forma que indiqui la legislació d’Associacions.
 3. Les contrapartides que s’estableixin per als no associats i que els permeti beneficiar-se de les activitats i serveis de l’Associació.
 4. Qualsevol altra font legal d’ingressos que pugui sorgir.

ARTICLE 12è

Constitueix el patrimoni de l’Associació tots aquells béns mobles i immobles adquirits en forma legal estatutària per un valor de 100.000 pessetes (cent-mil pessetes). Serà constituït inicialment per la diferència entre les quotes ordinàries que s’estableixin en l’acte de constitució i les despeses que de tal constitució i posterior organització es derivin. El pressupost anual tindrà com a límit la quantitat de 100.000 pessetes (cent-mil pessetes).

ARTICLE 13è

L’administració del patrimoni de l’Associació serà exercida pel tresorer, excepte per acord exprés de la Junta Directiva, conforme estableixi el pressupost anual aprovat per l’Assemblea General.

IV. GOVERN I ADMINISTRACIÓ DE L’ASSOCIACIÓ. ÒRGANS.

ARTICLE 14è

L’Associació serà regida i administrada per l’Assemblea General i per la Junta Directiva, amb les atribucions, facultats, drets i obligacions que li siguin reconeguts en els següents articles.

Capítol I. De l’Assemblea General.

ARTICLE 15è

L’Assemblea General és el màxim òrgan decisiu de l’Associació. D’aquest òrgan sortiran els criteris a seguir per l’Associació a la que representa íntegrament, i els seus acords obligaran a tots els seus associats sempre que es pronunciïn sobre temes propis de la seva competència i inclosos en l’ordre del dia.

ARTICLE 16è

Composen l’Assemblea General la totalitat dels associats de l’entitat.

L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan hi concorrin, presents o representats, més de la meitat del nombre d’associats.

En segona convocatoria, mitja hora després, serà vàlida la constitució de l’Assemblea sigui quin sigui el nombre d’associats concurrents i dels vots que representin.

ARTICLE 17è

L’Assemblea General es constituirà amb caràcter d’Ordinària dins de l’últim trimestre de cada any, al domicili social o allà on es disposi, i amb caràcter extraordinari sempre que sigui convocada per la junta de govern o la sol·licitin els associats representants de més del vint per cent dels vots.

ARTICLE 18è

Les Assemblees Generals, tant les ordinàries com extraordinàries, seran convocades per la Junta Directiva amb quinze dies d’antelació a la data fixada per a la seva celebració. Les notificacions seran enviades al domicili dels socis mitjançant carta certificada amb avís de recepció. En aquesta notificació es farà constar: tots els assumptes que figuren en l’ordre del dia, el lloc, data i hora de la reunió, tant en primera com en segona convocatòria.

S’estableix l’obligació que entre una i altra convocatòria hi hagi un interval de vint-i-quatre hores.

ARTICLE 19è

Quan l’Assemblea General hagi de reunir-se per haver-ho sol·licitat els associats, la Junta Directiva haurà de convocar-la dins dels trenta dies següents a la data de recepció de l’escrit de sol·licitud, i en l’ordre del dia s’han d’incloure tots els assumptes que figurin en la sol·licitud en qüestió.

ARTICLE 20è

Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:

 1. Aprovar el balanç i els comptes anuals de l’Associació.
 2. Assenyalar les quotes ordinàries que hauran de fer efectives els Associats.
 3. Aprovar el pressupost econòmic i el programa d’actuació anual de l’Associació.
 4. Tractar i resoldre tots i cadascun dels temes sotmesos a examen i aprovació per la mateixa Junta Directiva.
 5. Plantejar programes de treball a mitjà i llarg termini, per tal que siguin elaborats per la Junta Directiva.

ARTICLE 21è

És competència exclusiva de l’Assemblea General Extraordinària:

 1. El nomenament per vot dels associats que hagin de compondre la Junta Directiva.
 2. Resoldre sobre l’Adquisició, alienació o gravamen dels bens immobles, de o per a l’Associació.
 3. Assenyalar quotes extraordinàries.
 4. Modificació dels presents Estatuts.
 5. Dissolució i liquidació de l’Associació.
 6. Qualsevol altre tema o Treball que és cregui oportú sotmetre a la Junta Directiva, o que proposin a examen més del vint per cent dels associats.

ARTICLE 22è

Tots els associats podran assistir a l’Assemblea General tant ordinària com extraordinària, podent en ambdós casos fer ús del seu dret a vot.

Cada associat tindrà dret a un vot.

Els associats podran fer-se representar per una altra persona que sigui també soci. La representació és farà per escrit i amb caràcter especial per a cadascuna de les reunions de l’Assemblea.

Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple de vots dels assistents a la reunió, a excepció d’aquells als quals és refereix l’apartat a) de l’article 20 en la primera volta, i als apartats b), c), d) i e) de l’article 21 dels Estatuts, per la qual cosa, en aquests casos, serà necessari el vot favorable de les dues terceres parts dels associats, presents o representats.

No obstant, en el cas que per a l’elecció de la Junta Directiva únicament és presentés una candidatura, és requerirà el vot favorable de la majoria relativa.

ARTICLE 23è

L’Assemblea General es celebrarà en el lloc, dia i hora assenyalats en la convocatòria; serà presidida pel president o per tres socis elegits per la mateixa Assemblea. Actuarà com a secretari el que ho sigui de la Junta Directiva. Els temes tractats, les discussions i els acords de l’Assemblea General es faran constar en un llibre d’actes degudament enumerat i timbrat, el qual, i després de cada assemblea ha de ser signat pels components de la Mesa.

CAPÍTOL II. DE LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 24è

La Junta Directiva té la representació de l’entitat i li correspondran les atribucions enumerades a l’article 28, així com el desenvolupament i la posada en marxa de les activitats de l’Associació.

ARTICLE 25è

La Junta Directiva es compondrà de:

 • President
 • Vicepresident 1r
 • Vicepresident 2n
 • Secretari
 • Tresorer
 • Vocals (fins un nombre màxim de sis)

Tots ells han de tenir la qualitat de socis.

La designació de membres que han de constituir la Junta Directiva correspon a l’Assemblea General.

La Junta Directiva es renovarà d’acord amb el que estableix l’article 37.

Els candidats hauran d’exposar a l’Assemblea General el programa d’actuació anual a seguir durant el seu mandat a fi que sigui aprovat.

Els càrrecs dins de la Junta Directiva seran elegits pels seus propis components i sempre per majoria de vots.

ARTICLE 26è

El president de la Junta Directiva tindrà les atribucions següents:

 1. Convocar i presidir les reunions de l’Assemblea General i les de la Junta Directiva.
 2. Actuar com a moderador en totes les deliberacions.
 3. Representar l’Associació, en judici i fora de judici, en tota mena de gestions jurídiques i davant de qualsevol organisme nacional o internacional.
 4. Exercir les restants facultats de Govern, representació i administració de l’Associació no reservades a l’Assemblea General o la Junta Directiva.

El president pot delegar alguna d’aquestes funcions en els vicepresidents 1r i 2n.

ARTICLE 27è

El secretari, per indicació del president, cursarà les convocatòries de les reunions ordinàries i extraordinàries de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Elevarà les actes de totes les reunions que es celebrin.

També tindrà al seu càrrec la gestió i administració dels serveis de l’entitat i exercirà totes les funcions que li siguin expressament encomanades per la Presidència i la Junta Directiva.

ARTICLE 28è

Són atribucions de la Junta Directiva:

 1. Administrar l’Associació.
 2. Executar els acords de l’Assemblea General i especialment el seu programa d’actuació.
 3. Desenvolupar la gestió econòmica segons les previsions acordades per l’Assemblea, i comptabilitzar els resultats d’aquesta gestió preparant l’inventari i el balanç de cada exercici que s’ha de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea.
 4. Interpretar els estatuts, recollir tots els suggeriments d’expansió que permetin els mateixos estatuts i resoldre qualsevol incisió que la seva aplicació pugui suscitar.
 5. Acordar trimestralment la distribució dels fons i controlar la seva inversió, aprovant les entrades i sortides (cobraments i pagaments) presentant un balanç o estat de comptes per trimestre comprovat i autoritzat amb la signatura del tresorer i vist-i-plau del secretari.
 6. Resoldre totes les peticions, reclamacions o queixes que li siguin formulades per escrit, per part de tots els associats.
 7. Nomenar el personal administratiu i els professionals que siguin necessaris per a la defensa dels interessos dels associats, assenyalant les seves retribucions i l’increment de les despeses generals.
 8. Fixar les funcions concretes que corresponguin a cada un d’ells i els objectius que es preveu cobrir amb aquests nomenaments. Aquests nomenaments hauran de ser obligatòriament previstos en els programes anuals d’actuació.
 9. Proposar i mantenir contenciosos judicials, administratius, econòmics o de qualsevol altra índole en el cas que perjudiquin o afectin a l’Associació, com a demandant o demandada, i que no estiguin reservades expressament a l’Assemblea General.
 10. Vetllar pel just i eficaç compliment d’aquests Estatuts, dels acords de l’Assemblea General i dels que la Junta Directiva acordi en ús de les seves atribucions.
 11. Presentar la total col·laboració a totes les delegacions i subdelegacions, assessorant i estimulant projectes de nous objectius.

ARTICLE 29è

La Junta Directiva es reunirà com a mínim un cop cada tres mesos.

El dia, hora i lloc seran designats pel president.

Celebrarà les reunions extraordinàries que, segons el parer del president, es considerin necessàries.

La Junta Directiva es reunirà quan, per escrit, ho sol·licitin tres o més dels membres de la Junta.

ARTICLE 30è

La convocatòria s’ha de fer per escrit amb una antelació mínima de tres dies, havent de figurar en la mateixa convocatòria tots els afers a tractar, sense perjudici que es puguin prendre acords sobre tota mena de temes d’interès per a l’Associació.

En el cas que la reunió sigui sol·licitada per tres o més membres de la Junta, el President haurà de convocar-la necessàriament dins de les quaranta-vuit hores següents d’haver rebut la sol·licitud, en la forma i amb l’antelació dictada en el paràgraf anterior.

ARTICLE 31è

Si durant el temps del seu mandat es produís, per qualsevol causa, la vacant d’un càrrec directiu, es nomenarà un soci per ocupar l’esmentat càrrec amb caràcter provisional durant tot el temps que el substituït li hagués correspost continuar en el seu càrrec.

ARTICLE 32è

L’elecció i nomenament dels membres de la Junta Directiva s’ha de comunicar per escrit als ens i autoritats competents dins dels cinc dies següents al de la seva designació.

ARTICLE 33è

Els membres de la Junta Directiva són únicament responsables com a mandataris de l’Associació, pel que no contrauen en virtut de la seva gestió, cap responsabilitat personal ni solidària en relació amb els compromisos adquirits per l’Associació.

ARTICLE 34è

La Junta Directiva quedarà sòlidament constituïda quant concorrin el President o el que l’hagi de substituir, i com a mínim, tres dels seus membres.

Els acords es prendran per majoria simple de vots.

Cada membre tindrà un vot.

En cas d’empat, decidirà el vot de qualitat del president. Els membres de la Junta Directiva no podran delegar la seva assistència a les reunions en d’altres membres o associats.

ARTICLE 35è

De totes les reunions que celebri la Junta Directiva s’elevaran les actes corresponents, les quals seran signades pel president i el secretari. En aquestes actes figuraran els acords presos, així com a títol d’annex aquells suggeriments plantejats i que mereixin una reconsideració per ser discutides en altres reunions.

Per aquesta finalitat, el secretari haurà de portar el corresponent Llibre d’Actes, degudament enumerat i timbrat.

ARTICLE 36è

La Junta Directiva podrà delegar determinades funcions en favor d’alguns dels seus membres.

També podrà nomenar apoderats per un temps definit i, amb caràcter especial, per a una o més gestions a persones que no siguin membres de l’Associació.

En cap cas podrà ser objecte de delegació la responsabilitat de presentació de comptes, la formulació i presentació de la Memòria ni tampoc la del balanç anual.

No podrà delegar-se l’assistència a les reunions de la Junta ni el compliment de cap de les obligacions exigides per la vigent Llei d’Associacions.

ARTICLE 37è

La Junta Directiva serà elegida en Assemblea General per un període d’un any.

Amb l’objecte de donar continuïtat a la gestió i programa de treball de cada Junta, es renovaran tots els càrrecs per meitat dels seus components de manera que la primera junta renovarà el 50% (cinquanta per cent) dels seus components, fixant-se per sorteig els que hagin de cessar.

No obstant això, tots podran ser reelegits.

V. DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

ARTICLE 38è

L’Associació es dissoldrà i quedarà en període de liquidació voluntària o legal, per algun dels motius següents:

 1. Per impossibilitat manifesta, a causa de força major, o per impossibilitat legal d’acomplir els objectius socials.
 2. Quan ho decideixi l’Assemblea General Extraordinària, convocada oportunament per aquesta finalitat, i per acord de les dues terceres parts dels vots dels associats.
 3. Quan per motius de forma i de fons ho aconsellin les autoritats competents d’acord amb les legislacions vigents per Associacions. Sense perjudici de poder recórrer legalment a les bases operatives de l’actual Constitució i de l’Estatut d’autonomia.

ARTICLE 39è

En qualsevol dels supòsits de dissolució, la Junta Directiva cessarà automàticament en l’acompliment de les seves funcions, prèvia presentació de tots els resultats obtinguts durant el seu període representatiu. L’Assemblea General designarà la persona o persones en nombre no superior a tres, que hagin de portar a terme les operacions de liquidació, fixant les seves facultats, atribucions i remuneracions.

El període de liquidació durarà com a màxim un any, i un cop hagi finalitzat, els socis liquidadors donaran compte de les seves gestions i resultats a la resta dels associats en Assemblea General Extraordinària.

En el cas de produir-se diferències, la mateixa Assemblea podrà nomenar un equip de Censors de Comptes que hauran de donar el vist-i-plau legal als resultats aprovats.

Podeu descarregar-vos els estatuts originals clicant aquí.