L’Associació Grup d’Estudis Polítics informa a les persones usuàries d’aquesta pàgina web dels següents termes amb l’objectiu que aquestes puguin decidir lliurement i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que se’ls puguin sol·licitar a través de l’ús dels diferents serveis que l’Associació Grup d’Estudis Polítics ofereix, tenint en compte que aquestes dades personals seran les estrictament imprescindibles per poder proporcionar el servei escollit per la persona usuària.

L’Associació Grup d’Estudis Polítics, amb NIF G66553850, i domicili social al carrer de Rosselló 365, entlo. a 08025 Barcelona, roman inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb data de 1 de juny de 1981, amb número d’inscripció registral 5256-J/1.

En compliment a l’establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’Associació Grup d’Estudis Polítics li informa que les dades de caràcter personal proporcionades en l’emplenament dels formularis de registre electrònic continguts en aquest web s’incorporaran a un fitxer automatitzat, titularitat del qual ostenta l’Associació Grup d’Estudis Polítics.

Tota persona podrà exercitar el seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades personals en els termes i condicions previstos a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant escrit ordinari a l’Associació Grup d’Estudis Polítics, carrer de Rosselló 365, entlo. a 08025 Barcelona, incorporant còpia del Document Nacional d’Identitat. Tanmateix, es podran exercir els mateixos drets abans indicats, dirigint un correu electrònic a pdcp@grupdestudispolitics.cat adjuntant una imatge del respectiu Document Nacional d’Identitat.

L’Emplenament dels formularis continguts al web, la seva validació i el seu enviament o remissió a qualsevol de les adreces de correu electròniques facilitades en el web, implica que hom ha estat informat i, si escau, atorga el seu consentiment a la Política de Privacitat de l’Associació Grup d’Estudis Polítics, reconeixent que les dades que són facilitades esdevenen exactes i veraces. L’Associació Grup d’Estudis Polítics informa que qualsevol inexactitud o manca de veracitat en les dades facilitades comportarà l’anul·lació de les subscripcions realitzades.